Loading..

  Product was successfully added to your shopping cart.

  5

  Product was successfully added to your comparison list.


  Handelsbetingelser for Rikki Tikki Company


  §1. Anvendelse
  Nedenstående almindelige salgs– og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem køber og sælger.

  §2. Aftalegrundlag
  Tilbud er gældende i 8 dage fra afsendelse af dette. Alle tilbud og ordrebekræftelser er afgivet med sædvanlig forbehold for produktionstid og Rikki Tikki’s endelige bekræftelse på levering. Hvis Rikki Tikki’s ordrebekræftelse i sine vilkår afviger fra kundens betingelser, skal kunden gøre skriftlig indsigelse inden 8 dage fra afsendelse af ordrebekræftelsen, såfremt kunden ikke ønsker at gennemføre ordren på de i ordre bekræftelsen anførte vilkår.

  §3. Returnering
  Varer modtages kun retur efter forudgående aftale. Varerne skal i givet fald være ubrugte, mangelfrie og i original emballage. Varerne og indpakningen skal være fri for prismærkninger. Kunden skal selv betale fragten. Hvis kunden ikke overholder ovennævnte regler, står det Rikki Tikki frit for, at returnere varerne endnu engang for kundens fragtregning, eller at fakturere tidsforbruget i forbindelse med udpakning. Specialproducerede og specialbestilte varer tages ikke retur.

  §4. Levering
  Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms. Er ingen leveringsklausul aftalt, anses levering for sket Ex Works (ab fabrik).

  §5. Leveringstid
  Sælgers forsinkelse Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er omtrentligt. Medmindre Rikki Tikki skriftligt har ydet garanti for levering til et bestemt tidspunkt, påtager Rikki Tikki sig ikke erstatningsansvar for forsinkelser. Finder Rikki Tikki, at der ikke kan leveres i rette tid, eller må forsinkelse fra Rikki Tikki’s side anses for sandsynlig, skal Rikki Tikki uden ugrundet ophold give køberen skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt, så vidt muligt, det tidspunkt, da levering påregnes at kunne finde sted. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til §9 udgør en ansvarsfrihedsgrund, eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

  §6. Levering
  Købers forsinkelse Finder køberen, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte dag, eller må forsinkelse fra hans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give Rikki Tikki skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt såvidt muligt det tidspunkt, da modtagelse påregnes at kunne finde sted. Undlader køberen at modtage varerne på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet sted. Rikki Tikki skal sørge for, at varerne opbevares for køberens regning og risiko. På køberens anmodning skal Rikki Tikki forsikre varerne for køberens regning.
  §7. Betaling
  Betaling eller garanti for denne skal ske i henhold til ordrebekræftelse, eller hvis en sådan ikke foreligger, kontant ved levering af varerne. Betaling skal ske i Danmark efter Rikki Tikki’s nærmere angivelse med mindre anden meddelelse gives. Ved for sen betaling beregnes 2% rente for hver påbegyndt måned af sælgers til enhver tid forfaldne tilgodehavende.

  §8. Mangler
  Medmindre der er afgivet særlig garanti, gælder følgende regler: Køber må straks ved modtagelsen – og inden forandring eller forarbejdning af nogen som helst art sker – gennemgå de leverede varer og skriftligt meddele Rikki Tikki eventuelle mangler. Rikki Tikki forpligter sig til at foretage omlevering eller kreditere de mangelfulde varer mod returnering eller at yde forholdsmæssigt afslag i købesummen. Rikki Tikki påtager sig ikke erstatningspligt for mangler. Rikki Tikki er udelukkende ansvarlig for fejl og mangler, som varerne bevisligt var behæftet med ved leveringen. Fejl og mangler som skyldes, at varerne ikke er blevet behandlet forskriftsmæssigt, er Rikki Tikki uvedkommende.

  §9. Produktansvar
  For personskade og for skade på ting, der efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed, er Rikki Tikki ansvarlig efter lov om produktansvar. For anden tingskade er Rikki Tikki kun ansvarlig, hvis skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Rikki Tikki. I intet tilfælde er Rikki Tikki ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske følgeskader. I den udstrækning, Rikki Tikki måtte blive pålagt produktansvar overfor trediemand, er køberen, som har videresolgt produktet, forpligtet til at holde Rikki Tikki skadesløs i samme omfang, som Rikki Tikki’s ansvar er begrænset efter disse salgs– og leveringsbetingelser. Hvis trediemand fremsætter erstatningskrav mod køber på grund af en produktskade, skal køber straks underrette Rikki Tikki herom.

  §10. Ansvarsfrihed (force majeure)
  Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelse af aftalen. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i dette punkt, ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. Ved force majeure hos køberen skal denne dække de omkostninger, Rikki Tikki pådrager sig for at sikre og beskytte varerne. Uanset hvad der iøvrigt følger af disse almindelige salgs– og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i dette punkt.

  §11. Tvister
  Lovvalg Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved Rikki Tikki’s værneting i Danmark og efter dansk ret.