Rikki Tikki Company
 

Historien om Nyboder


Grundlæggelsen af Nyboder, Kongens Nye Boder, er tæt forbundet med den danske orlogsflådes opbygning. Kong Hans etablerede en flådehavn og et orlogsværft tæt ved Københavns Slot. Holmens kirke var dengang ankersmedje for dette orlogsværft. I slutningen af 1500-tallet blev Bremerholm etableret som orlogsværft. Men under kong Frederik II blev det efterhånden klart, at det ikke var muligt at have en effektiv flåde og et orlogsværft uden faste folk. Man kunne ikke fremover basere sig på de hidtil udskrevne bådsmænd og håndværkere. At få et orlogsværft og en flåde til at gå op i en højere enhed krævede faste folk – det som senere blev til ”Holmens faste stok.”

I en bestræbelse på at få opbygget en slagkraftig dansk flåde havde kong Christian IV behov for dels en stor håndværkerstyrke til bemanding af orlogsværftet og dels en ganske omfattende mandskabsstyrke til at bemande orlogsskibene. Og en sådan stor mandskabsstyrke var der ikke plads til bolig for inden for Københavns volde. I 1630 boede der ca. 25.000 indbyggere i hovedstaden. Christian IV ønskede derfor at fordoble Københavns areal mod nordøst, ud mod Øresundskysten. Allerede i 1606 begyndte han at bygge Rosenborg Slot uden for de gamle volde, og dette slot stod færdigt i 1624. Kongen havde til hensigt at opføre en helt ny bydel, og denne skulle beskyttes af det senere byggede Kastel som var forbundet med de gamle volde i Østre Anlæg. Han havde bestemt, at bydelen skulle hedde St. Anne, men i opbygningsfasen omtalte alle det store nye byggeri som Kongens Nye Boder, et navn som bed sig fast i folkemunde som Nyboder.

Christian IV var en særdeles dynamisk igangsætter. Det ene projekt kom op efter det andet, og kongen fulgte selv med i, at hans befalede byggeaktiviteter blev ført ud i livet. I begyndelsen af 1631 igangsattes arbejdet med bygningen af de nye boder. Kongen var utålmodig, og han syntes, at byggeriet gik alt for langsomt. Den 27. juni 1631 skrev han til rigsadmiralen: ”Efterdi jeg ikke kan se, at de boder til søfolket med den indkomst, som er givet dertil, udi 60 Aar kan blive færdige…” Den 28. juli kom der et nyt vredesudbrud fra kongen over at byggeriet endnu ikke rigtigt var i gang. Men omkring midten af september stod det første hus færdigopført. Mursten blev sejlet ind fra Holland. Det berettedes, at to hollandske skibe lossede mursten i havnen fra den 23. til den 28. april 1632. I 1635 stod 197 boliger færdige, alle opført af murermester Jørgen Thimian. Hver lejlighed var 40 kvadratmeter stor, og den var beregnet for en familie.

Krigene mod Sverige og sejladsen på kolonierne i Trankebar og Vestindien samt den oversøiske handel krævede megen plads til de mange flådeansattes familier. For at imødekomme behovet for boliger opdelte man de eksisterende 40 kvm. lejligheder til to på hver på 20 kvm. til hver familie, og desuden fortsatte man udbygningen af Nyboder mod nord. I 1756-58 opførtes 24 nye 2-etages huse, tegnet af flådens arkitekt, Philip de Lange.

I 1771 begyndte man at ombygge de oprindelige 1-etages huse i Haregade og Elefantgade (i dag Suensonsgade) til 2-etages huse efter tegninger af G.D. Anthon og C.F. Harsdorff, og det er disse huse, som danner forbillede for Trip Trap modellen. I 1781-83 blev der opført yderligere 23 nye 2-etages huse og de blev i perioden frem til 1800 fulgt af yderligere 125 huse.
Efter nederlaget til England, som resulterede i flådens tab, blev behovet for boligrådigheden i Nyboder formindsket. Og selv om en ny flåde langsomt opstod, kom den i størrelse aldrig op på den gamle før 1807. I 1853 frasolgtes den nærmest ved København liggende del til private. Senere i 1886-93 ombyggede man en del af de gamle huse. På dette tidspunkt boede der 3.276 mennesker i 928 boliger.
Flere gange blev det foreslået helt at nedrive Nyboder, senest i 1902, men omkostningerne i forbindelse med det nødvendige nybyggeri, frelste den sidste del af den gamle bydel, Christian IV’s Nye Boder. Nyboder er i dag bevaret som lejeboliger for personel tilknyttet forsvaret.

Trip Trap modellen har Suensonsgade 51 og Haregade 22 som sit forbillede, huse som er opført i slutningen af 1700-tallet. På et tidspunkt i slutningen af 1800-tallet er boligrækken i Haregade og Suensonsgade blevet tilpasset til Kronprinsessegades gennembrud.
Disse huse blev i seneste århundrede forbeholdt søofficerer af linien. Familierne rådede over hele husets to etager samt loft. Således boede orlogskaptajn Henning A.Ø. Bistrup og familie i huset i Haregade 22 i årene 1926-40. Familien bestod af forældrene, fem børn samt en ung pige. Da orlogskaptajn Bistrup flyttede ind i Nyboder, var han chef for inspektionsskibet ”Fylla”, og senere blev han chef for Søtransportvæsenet.

Selv om husene principielt er ens, så har de hver især en lille afvigelse fra de øvrige huse. De to her omtalte huse har således begge fået påbygget en lille kvist, men ellers ligner de de øvrige huse i husrækken. Alle husene i Nyboder er kalket med en okkergul farve, som med sin glød står i smuk kontrast til de røde tegltage.

En af Christian IV’s gamle et-etages Nyboderlænger er i det væsentlige bevaret uændret. Den ligger i Sankt Paulsgade 20, og i denne etablerede gamle beboere af Nyboder i 1931 ”Nyboders Mindestuer,” på hvilket museum man viser hvorledes marinens faste mandskab boede i ældre tid.
Nyboders Mindestuer er åbne for offentligheden onsdag og søndag i tiden 1000 – 1600.

Rikki Tikki Company · Mariagervej 3 · 9560 Hadsund · Tlf 9857 2755 · Fax 9857 2754 · info@rikkitikki.dk · CVR: 27351883   For english click here